Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.


Urszula Słowikowska-Pawlak 1. BIURO KSIĘGOWE USP 2. BELFIORE
Zemborzycka 53/114, 20-445 Lublin
NIP 9462273688

tel. 515 66 48 45
email: dbamyogroby.lubelskie@wp.pl

nr konta PLN: mBank 17 1140 2004 0000 3402 7586 6794

Szanowni Państwo

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88)
chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą  z Państwem zawarliśmy wiąże
się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania
Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie byłoby możliwe.

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych informujemy że, administratorem Państwa danych osobowych jest
firma: Urszula Słowikowska-Pawlak 1. BIURO KSIĘGOWE USP 2. BELFIORE
Zemborzycka 53/114, 20-445 Lublin
tel. 515 66 48 45
email: dbamyogroby.lubelskie@wp.pl

Przetwarzamy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście, bądź pozyskane z ogólnodostępnych źródeł publicznych, w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z podmiotem: Urszula Słowikowska-Pawlak 1. BIURO KSIĘGOWE USP 2. BELFIORE , wówczas Państwa dane będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. Firma: Urszula Słowikowska-Pawlak 1. BIURO KSIĘGOWE USP 2. BELFIORE, gwarantują każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Firma Urszula Słowikowska-Pawlak 1. BIURO KSIĘGOWE USP 2. BELFIORE, przetwarza i będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane od Państwa ze źródeł publicznych bądź z ogólnodostępnych źródeł publicznych, w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny.

Regulamin
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

I. Informacje Ogólne
1. Usługi świadczone są za pośrednictwem strony www.dbamyogroby.com., którego właścicielem
jest Urszula Słowikowska-Pawlak 1. BIURO KSIĘGOWE USP 2. BELFIORE Zemborzycka 53/114, 20-445 Lublin zwany dalej
Przedsiębiorcą.
2. Dane kontaktowe:
tel. 515664845
e-mail: dbamyogroby.lubelskie@wp.pl
numer rachunków bankowych:
konto PLN: mBank 17 1140 2004 0000 3402 7586 6794

3. Regulamin określa warunki świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych w Regulaminie
Klientami; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb
postępowania reklamacyjnego.
4. Nasza firma  świadczy usługi sprzątania nagrobków, mycia nagrobków, opieki nad miejscami pamięci, renowacji liter na nagrobkach, sprzątania po uroczystościach pogrzebowych.  Ponadto realizuje zamówienia specjalne w postaci dostarczania
wieńców, obsadzania nagrobków kwiatami, uiszczaniu w imieniu klienta opłat zarządcy cmentarza, zamawiania mszy.
5. Nasza firma oferuje możliwość zamówienia usług w formie pakietowej. Szczegółowy opis
każdego pakietu, jego cena oraz termin wykonania wskazany jest w zakładce „Zamówienie”.
7. Usługi realizowane są na terenie powiatu Lubelskiego.

II. Cennik Usług
1. Oferowane usługi przedstawione są w cenach brutto.
2. Zamówienia indywidualne realizowane są w oparciu o wycenę zlecenia.
3. Do każdego zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu usługi.

III. Realizacja Usług
1. Klient określa zakres usług w zamówieniu, zgodnie z cennikiem  lub w oparciu o
indywidualną wycenę w przypadku zamówień specjalnych.
2. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Klient dokonuje zapłaty na rzecz Naszej firmy na rachunek bankowy. Dokonanie wpłaty
jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usług za pomocą strony
internetowej i akceptacją przez klienta niniejszego Regulaminu.
4. Termin wykonania usługi (określony w ofercie) biegnie od daty wpływu środków na rachunek
bankowy.
5. Za chwilę wykonania usługi uważa się dokonanie przez Naszą firmę zakresu zamówienia.
6. W celu potwierdzenia realizacji usługi, Klientowi wysyłana jest dokumentacja zdjęciowa na
wskazany adres poczty elektronicznej.

IV. Reklamacje
1. Klient może złożyć reklamację w nieprzekraczającym terminie 7 dni od wykonania usługi.
2. Reklamacja sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zawierać:
oznaczenie klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z
uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.
3. Adres na który należy złożyć reklamację wskazany jest w pkt. 1.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od dnia jej wpływu.

V. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r. (Dz. U. Z dnia 24.06.2014 r.) może odstąpić od umowy w terminie 14 bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Wszystkie dokonane płatności w związku z odstąpienie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument.
3. Prawo Konsumenta do odstąpienia nie jest możliwe w przypadku wykonania przez
Przedsiębiorce usługi w pełni.

VI. Informacje dodatkowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2017 r.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem,
które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa przyznającymi uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.

Nawet kiedy będziecie Państwo daleko

Nasza firma zatroszczy się o należyty wygląd miejsca spoczynku Waszych bliskich.